Teedeehituse normatiivdokumendid 2014

Teehoiutöödega seotud tööde teostamisel lähtuvad AS Taalri Varahaldus töötajad järgnevatest normatiivdokumentidest (seadused, määrused, käskkirjad ja standardid), mis on allpool toodud nende tähtuse järjekorras. Võimalusel on lisatud viide kas dokumendile (pdf) või andmebaasile, kust leiab viimase kehtiva versiooni.

Kuna standarditele rakenduvad autorikaitseõigused, siis on nendega võimalik tutvuda kontoris ning viited suunavad Eesti Standardikeskuse veebipoele:

Seadused

1. Teeseadus
2. Ehitusseadus
3. Planeerimisseadus
4. Metsaseadus

Määrused

1. Tee projekteerimise normid  TSM 28.09.1999.a määrus nr 55
2. Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded TSM 28.09.1999.a määrus nr 54
3. Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord TSM 28.09.1999.a määrus nr 56
4. Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord MKM 29.12.2008.a määrus nr 121
5. Teehoiutööde tehnoloogianõuded MKM 13.05.2004.a määrus nr 132 (kehtetu)
6. Tee ehitus- ja remonttööde dokumenteerimise nõuded ja kord MKM 14.10.2008.a. määrus nr 88
7. Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid 04.05.2004.a MKM määrus nr 123 (kehtetu)
8. Tee seisundinõuded MKM 17.12.2002.a määrus nr 45
9. Liikluskorralduse nõuded teetöödel MKM 16.04.2003.a määrus nr 69
10. Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord TSM 15.12.1999.a määrus nr 71
11. Talitee seisundi, rajamise ja hooldamise nõuded MKM 21.04.2004.a määrus nr 106
12. Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded TSM 28.09.1999.a määrus nr 59
13. Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid, MKM 14.10.2008 a määrus nr 87

Maanteeameti käskkirjad

1. Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis. MA 12.08.2005.a. käskkiri nr 134 (pdf)
2. Nõuded riigimaanteede teekatete märgistustöödele MA 30.12.2004.a käskkiri nr 215 (pdf)
3. Pindamisjuhis MA 12.08.2005.a käskkiri nr 134 (kehtetu)
4. Pindamisjuhis MA 13.02.2014.a käskkiri nr 0063 (pdf)
5. Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis kinnitatud MA 30.12.2010.a käskkiri nr 383 (pdf)
6. Teehoiutööde dokumenteerimine ja tööde vastuvõtmine MA 08.07.2003.a käskkiri nr 99 (pdf)
7. Bituumeni pindaktiivsest lisandist MA ringkiri 04.06.2007.a Nr 11-4.1/1812 (pdf)
8. Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhis MA 29.12.2006.a käskkiri nr 264 (pdf)
9. Muldkeha remondi projekteerimise juhis MA 29.12.2006.a käskkiri nr 264 (pdf) (kehtetu?)
10. Muldekeha projekteermise, ehitamise ja remondi juhis MA 18.03.2014.a käskkiri nr 0107 (pdf)
11. Geosünteetide kasutamise juhis MA 29.12.2006.a käskkiri nr 264 (pdf)
12. Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis MA 12.12.2007.a käskkiri nr 255 (pdf)
13. Kergkatete ehitamise juhis MA 12.12.2007.a käskkiri nr 255 (pdf)
14. Riigimaanteedel asuvate sildade, viaduktide, truupide ja tunnelite projekteerimisnõuete täpsustamine MA 29.02.2008.a käskkiri nr 55 (pdf)
15. Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine MA 18.04.2006. a käskkiri nr 98 (pdf)
16. Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri MA 17.04.2006.a käskkiri nr 95 (pdf)
17. Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivõtu katsemetoodika kehtestamine MA 30.07.2010.a käskkiri nr 230 (pdf)
18. Freespuru kasutamine MA 16.09.2010.a käskkiri nr 270 (pdf)
19. Muldkeha ja dreenkihi projekteerimine. Filtratsioonimooduli määramine MA 2013.02.14 a käskkiri nr 0069 (pdf)
20. Killustikust katendikihtide ehitamise juhend, MA 30.04.2012.a käskkiri nr 0167 (pdf)
21. Teetööde tehniline kirjeldus Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend MA 09.09.2009.a käskkiri nr 271

Standardid

1. Linnatänavad EVS 843
2. Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613+A1
3. Foorid ja nende kasutamine EVS 615+A1
4. Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614
5. Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid EVS 814
6. Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid EVS-EN 1340
7. Betoon. Osa 1. Sertifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus EVS-EN 206-1
8. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid EVS-EN 13242
9. Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid EVS-EN 13043
10. Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 16: Asfaltsegu kulumine naastrehvide toimel EVS-EN 12697-16
11. Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 22: Rattaroopa katse (deformatsioonikindlus) EVS-EN 12697 –22+A1
12. Sidumata segud. Spetsifikatsioon EVS-EN 13285
13. Hüdrauliline teesideaine EVS 766 (kehtetu)
14. Hüdrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv hüdrauliline teesideaine EVS-EN 13282-1:2013
15. Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 1: Asfaltbetoon EVS-EN 13108-1
16. Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 2: Väga õhukeste kihtide asfaltbetoon EVS-EN 13108-2
17. Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 3: Pehme asfalt EVS-EN 13108-3
18. Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 5: Killustik-mastiksasfalt EVS-EN 13108-5
19. Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 6: Valuasfalt. EVS-EN 13108-6
20. Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 8: Korduvkasutatav asfalt. EVS-EN 13108-8
21. Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 20: Tüübikatsetus. EVS-EN 13108-20
22. Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 21: Tehase tootmisohje. EVS-EN 13108-21
23. Teevalgustus. Osa 1 Valgustusklasside valik. CEN/TR 13201-1
24. Teevalgustus. Osa 2 Teostusnõuded. EVS-EN 13201-2
25. Teevalgustus. Osa 3 Valgussuuruste arvutamine. EVS-EN 13201-3
26. Tee-ehitus; osa 1 : Asfaltsegude täitematerjalid EVS 901-1
27. Tee-ehitus; osa 2 : Bituumensideained EVS 901-2
28. Tee-ehitus; osa 3 : Asfaltsegud EVS 901-3
29. Teepiirdesüsteemid. Osa 2: Põrkepiirete ekspluatatsiooniomaduste klassid , põrkekatse läbimistingimused ja katsemeetodid. EVS-ENV 1317-2

Share Tweet Pin it