1. 1Järelevalve

  Omanikujärelevalve

  Vastavalt Ehitusseadustikule peab ehitise omanik tagama ehitamise üle omanikujärelevalve, kes on ehitise omaniku tehniliselt pädev partner ehitusobjektil. Omanikujärelevalve peamisteks ülesanneteks on tagada ehitusprojekti kohane kvaliteetne ehitamine ja ehitamise tehniliste dokumentide koostamine ehitaja poolt.

  Omanikujärelevalve saab täiendavalt kontrollida ja ehitajalt nõuda ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoidu ja ohutust ümbruskonnale nagu ka keskkonna- ja tööohutuse tagamist ehitusobjektil ja ette antud eelarve järgmist koos ehitustööde tähtaegset lõpetamise jälgimisega.

  AS Taalri Varahaldus on spetsialiseerunud infrastruktuuri ehituse omanikujärelevalve sealjuures moodustab omanikujärelevalve teedeehitusel, raudtee ehitusel, tänavavalgustus ehitamisel ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel suurem osa ettevõtte tegevusest.

  Meie omanikujärelevalve vastutavad spetsialistid on pikaajalise kogemusega ning oskavad juhtida tellija tähelepanu võimalikele puudustele projektis või probleemidele, mida projekteerimise faasis ei olnud võimalik ette näha, kuid on ilmnenud näiteks hanekementluse faasis.

  Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust meie teehoiutööde valdkonna juhiga:

  Riivo Juhansoo
  +372 5624 9902
  riivo.juhansoo@taaler.ee

   

 2. 2Ekspertiisid

  Ekspertiis

  Vastavalt Ehitusseadustikule on ehitusekspertiis kohustuslik suurte rahvahulkade kogunemise, suurõnnetuse ohu või muul moel kõrgendatud riskiga seotud ehitise ehitusprojektile. Ekspertiisis võib tellida ka väiksematele projektidele, kui tellija kahtleb projekti kvaliteedis või soovib kinnitust, et projekt vastab lähteülesandes toodule. Ehitusprojekt ekspertiisi käigus hindavad kogemustega valdkonna spetsialistid ehitusprojekti nõuetele vastavust, mille raames vaadeldakse ja analüüsitakse projekti kui tervikut. Tellija soovi korral pakutakse välja ka alternatiivseid lahendusi, mida koostöös projekteerijaga realiseeritakse.

  AS Taalri Varahaldus on spetsialiseerunud infrastruktuuriprojektide ekspertiisile ning valdava osa ekspertiisidest moodustavad tee-, raudtee- ja sillaprojektide ekspertiisid, mis sisaldavad nii insenertehniliste lahenduste analüüsi ja hinnangut kui ka eelarvestuse majandusliku põhjendatust.

  Meie ekspertide hulgas on nii ulatusliku kogemusega projekteerijaid kui ehitajaid, kes suudavad tähelepanu juhtida nii enam levinud puudustele projektides kui tõenäolistele probleemidele, mis ilmnevad enamasti alles ehituse käigus. Oleme enda ekspertiisiteenuse kujundanud lähtudes tellija huvidest, kuid samas tunnistades, et kõik saab alguse lähteülesandest ja selle kvaliteedist.

 3. 3Riigihanked

  Riigihanked

  Vastavalt Riigihangete seadusele on hankijateks organisatsioonid, mille tegevust finantseeritakse maksudest või struktuurifondide vahendistest. Sageli puudub aga hankijatel piisav kogemus keerulisemate ja mahukamate hangete läbiviimisel ning otstarbekam on soovitud tulemuse saavutamiseks ja riskide (tähtajad, piisav hulk pakkujaid, vaidlustused) maandamiseks riigihanke korraldamise teenus sisse osta.

  AS Taalri Varahaldus on spetsialiseerunud eelkõige insener-tehniliste riigihangete korraldamisele, mis on seotud ühel või teisel moel ehitusega ja on sageli kõige keerulisemad riigihanked tiheda konkurentsi ja ülesehituse tõttu. AS Taalri Varahaldus osaleb igal aastal paarisajas riigihankes, mis korraldatud mõnekümne erineva hankija poolt, millest tulenevalt omame põhjaliku ülevaadet enamlevinud puudustest ja probleemidest riigihangete korraldamisel.

  Meie ekspertide hulgas on ulatusliku kogemusega projekteerijaid ja ehitajaid, keda kaasata tehnilise kirjelduste koostamisel kui ka riigihangete spetsialiste, kes orienteeruvad riigihangete juriidilistes nüanssides ja on valmis kaitsma hankija seisukohti ka vaidlustuskomisjonis. Vastavalt tellija soovidele võime läbi viia riigihanke alates eesmärgi formuleerimisest läbi tehnilise kirjelduse ja lõpetades lepingu täitmise kontrolliga, mida võib soovi korral ühildada ka meie teiste teenustega.

 4. 4Projekijuhtimine

  Projektijuhtimine

  AS Taalri Varahaldus osutab projektijuhtimise teenust eelkõige insener-tehniliste projektide puhul. Enamasti tähendab see segu meie teistest teenust nagu riigihangete korraldamine, ekspertiiside läbiviimine ja omanikujärelevalve teostamine. Mahukamate projektide puhul oleme alustanud tellijaga koos eesmärkide kaardistamisest ja esialgse eelarve koostamist, korraldanud riigihanked ja läbiviinud ekspertiisid ning teostanud omanikujärelevalvet koos projekti üldjuhtimisega. Projektijuhtimisega kaasneb ka aruandlus, mille ulatus ja detailsus lepitakse tellijaga eelnevalt kokku. Vajadusel oleme valmis koostama ka finantseerimistaotlusi konkreetsete projektide realiseerimiseks.

  Meie spetsialistid on osalenud enamuses Eestis viimastel aastakümnetel ehitatud suurimates infrastruktuuriprojektides, mis ulatuvad Kurkuse-Jõhvi liiklussõlme ehitamist (tee-ehitus kaevanduskäikudega alal) ja Koidula raudteepiirijaama ehitamisest (suurim raudteepiirijaam Eestis) Ülemiste liiklussõlme ja Tartu ümbersõidu ehituseni. Suurprojektid tähendavad kümnete erinevate ettevõtet koostööd, mille koordineerimiseks vajadustest lähtuvalt oleme ülesehitanud enda kvaliteedijuhtimissüsteemi ja kasutusele võtnud kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi.

 5. 5Teedeehitus

  Teedeehitus

  AS Taalri Varahaldus pikaajaline teedeehituse omanikjärelevalve ja projektide ekspertiiside kogemus koos meeskonnaga, milles leidub hulgaliselt endiseid teedeehitajaid, võimaldavad meil enda klientidele pakkuda piiratud ulatuses ka teedeehituse teenust – eelkõige mahasõitude, parklate ja juurdepääsuteede osas, kus mahud on väiksed ja suuremate ehitajate huvi oluliselt piiratum. Soovi korral oleme valmis objekti ehitamist teostama kliendi olemasoleva projekti alusel või alustama ka kliendi soovist, mille käigus selgitame välja piirangud ja võimalused, millest lähtuvalt saab koostada lähteülesande projekteerijale.

  Ulatusliku teeprojektide ekspertiiside teostamise tulemusena omame head ülevaadet nii projekteerijate hinnatasemest kui projekteerimise kvaliteedist. Ühtlasi oleme teinud koostööd mitmete projekteerimisfirmadega, et tagada tellijat ootustele vastav projekt. Ehitusobjekti eripäradest ja ajagraafikust lähtuvalt oleme valmis komplekteerima meeskonna, mis on suuteline teostama ka keerulisemad väikeprojektid. Ehitusteenuse hulka kuulub ka dokumentatsiooni haldamine ning kooskõlastamine erinevate ametkondadega.

  AS Taalri Varahaldus on teostanud väiksemaid teedeehituse projekte eelkõige (nii ehitamine, hooldamine kui remont) eratellijatele.

 6. 6Erilahendused

  Erilahendused

  Ulatuslikud kogemused, mitmekülgne meeskond ja lai partnerite võrgustik võimaldavad meil pakkuda ka erilahendusi, mis arvestavad konkreetse projekt rahastamise, teostamise või tehniliste lahenduste eripäradega. Enamasti tähendab see erinevate teenuste ühendamist, erakordsetes tingimustes lahenduste leidmist või vastuoluliste olukordade lahendamist. Koostöös partnerite spetsialistidega oleme valmis teostama nii muinsuskaitselist kui arheoloogilist järelevalvet nagu ka maaparandustööde, kalapääsude, tammide ja paisude, tuletornide, tulepaakide ning väikesadamate teehitustööde järelevalvet.

  Ekspertiisidega seoses oleme eriteenusena pakkunud ka näiteks sõltumatutes akrediteeritud laborites teostatud materjalide katsetamist ning nõuetele vastavuse kontrolli, andnud hinnanguid ehitusmaksumusele ning koostöös projekteerijaga leidnud tellija huvidest lähtuvalt sobivamaid lahendusi. Teeprojektide ekspertiiside ja omanikujärelevalve käigus oleme teostanud ka nii liiklusele avamise eelseid kui järgseid liiklusohutusauditeid.

  Täiendavalt pakume tavateenusest oluliselt rohkem avalikkuse teavitamisele ja kommunikatsiooni juhtimisele suunatud inseneriteenuseid, millega on tagatud projekti tavapärasest ulatuslikum läbipaistvus kõrgendatud tähelepanu tingimustes. Julgeolekuga seotud objektide puhul on aga meie insenerid valmis läbima nii taustakontrolli kui taotlema täiendavaid lubasid, mis on turvalisusnõuete täitmiseks vajalikud.


 • Järelevalve

  Omanikujärelevalve

  Vastavalt Ehitusseadustikule peab ehitise omanik tagama ehitamise üle omanikujärelevalve, kes on ehitise omaniku tehniliselt pädev partner ehitusobjektil. Omanikujärelevalve peamisteks ülesanneteks on tagada ehitusprojekti kohane kvaliteetne ehitamine ja ehitamise tehniliste dokumentide koostamine ehitaja poolt.

  Omanikujärelevalve saab täiendavalt kontrollida ja ehitajalt nõuda ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoidu ja ohutust ümbruskonnale nagu ka keskkonna- ja tööohutuse tagamist ehitusobjektil ja ette antud eelarve järgmist koos ehitustööde tähtaegset lõpetamise jälgimisega.

  AS Taalri Varahaldus on spetsialiseerunud infrastruktuuri ehituse omanikujärelevalve sealjuures moodustab omanikujärelevalve teedeehitusel, raudtee ehitusel, tänavavalgustus ehitamisel ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel suurem osa ettevõtte tegevusest.

  Meie omanikujärelevalve vastutavad spetsialistid on pikaajalise kogemusega ning oskavad juhtida tellija tähelepanu võimalikele puudustele projektis või probleemidele, mida projekteerimise faasis ei olnud võimalik ette näha, kuid on ilmnenud näiteks hanekementluse faasis.

  Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust meie teehoiutööde valdkonna juhiga:

  Riivo Juhansoo
  +372 5624 9902
  riivo.juhansoo@taaler.ee

   

 • Ekspertiisid

  Ekspertiis

  Vastavalt Ehitusseadustikule on ehitusekspertiis kohustuslik suurte rahvahulkade kogunemise, suurõnnetuse ohu või muul moel kõrgendatud riskiga seotud ehitise ehitusprojektile. Ekspertiisis võib tellida ka väiksematele projektidele, kui tellija kahtleb projekti kvaliteedis või soovib kinnitust, et projekt vastab lähteülesandes toodule. Ehitusprojekt ekspertiisi käigus hindavad kogemustega valdkonna spetsialistid ehitusprojekti nõuetele vastavust, mille raames vaadeldakse ja analüüsitakse projekti kui tervikut. Tellija soovi korral pakutakse välja ka alternatiivseid lahendusi, mida koostöös projekteerijaga realiseeritakse.

  AS Taalri Varahaldus on spetsialiseerunud infrastruktuuriprojektide ekspertiisile ning valdava osa ekspertiisidest moodustavad tee-, raudtee- ja sillaprojektide ekspertiisid, mis sisaldavad nii insenertehniliste lahenduste analüüsi ja hinnangut kui ka eelarvestuse majandusliku põhjendatust.

  Meie ekspertide hulgas on nii ulatusliku kogemusega projekteerijaid kui ehitajaid, kes suudavad tähelepanu juhtida nii enam levinud puudustele projektides kui tõenäolistele probleemidele, mis ilmnevad enamasti alles ehituse käigus. Oleme enda ekspertiisiteenuse kujundanud lähtudes tellija huvidest, kuid samas tunnistades, et kõik saab alguse lähteülesandest ja selle kvaliteedist.

 • Riigihanked

  Riigihanked

  Vastavalt Riigihangete seadusele on hankijateks organisatsioonid, mille tegevust finantseeritakse maksudest või struktuurifondide vahendistest. Sageli puudub aga hankijatel piisav kogemus keerulisemate ja mahukamate hangete läbiviimisel ning otstarbekam on soovitud tulemuse saavutamiseks ja riskide (tähtajad, piisav hulk pakkujaid, vaidlustused) maandamiseks riigihanke korraldamise teenus sisse osta.

  AS Taalri Varahaldus on spetsialiseerunud eelkõige insener-tehniliste riigihangete korraldamisele, mis on seotud ühel või teisel moel ehitusega ja on sageli kõige keerulisemad riigihanked tiheda konkurentsi ja ülesehituse tõttu. AS Taalri Varahaldus osaleb igal aastal paarisajas riigihankes, mis korraldatud mõnekümne erineva hankija poolt, millest tulenevalt omame põhjaliku ülevaadet enamlevinud puudustest ja probleemidest riigihangete korraldamisel.

  Meie ekspertide hulgas on ulatusliku kogemusega projekteerijaid ja ehitajaid, keda kaasata tehnilise kirjelduste koostamisel kui ka riigihangete spetsialiste, kes orienteeruvad riigihangete juriidilistes nüanssides ja on valmis kaitsma hankija seisukohti ka vaidlustuskomisjonis. Vastavalt tellija soovidele võime läbi viia riigihanke alates eesmärgi formuleerimisest läbi tehnilise kirjelduse ja lõpetades lepingu täitmise kontrolliga, mida võib soovi korral ühildada ka meie teiste teenustega.

 • Projekijuhtimine

  Projektijuhtimine

  AS Taalri Varahaldus osutab projektijuhtimise teenust eelkõige insener-tehniliste projektide puhul. Enamasti tähendab see segu meie teistest teenust nagu riigihangete korraldamine, ekspertiiside läbiviimine ja omanikujärelevalve teostamine. Mahukamate projektide puhul oleme alustanud tellijaga koos eesmärkide kaardistamisest ja esialgse eelarve koostamist, korraldanud riigihanked ja läbiviinud ekspertiisid ning teostanud omanikujärelevalvet koos projekti üldjuhtimisega. Projektijuhtimisega kaasneb ka aruandlus, mille ulatus ja detailsus lepitakse tellijaga eelnevalt kokku. Vajadusel oleme valmis koostama ka finantseerimistaotlusi konkreetsete projektide realiseerimiseks.

  Meie spetsialistid on osalenud enamuses Eestis viimastel aastakümnetel ehitatud suurimates infrastruktuuriprojektides, mis ulatuvad Kurkuse-Jõhvi liiklussõlme ehitamist (tee-ehitus kaevanduskäikudega alal) ja Koidula raudteepiirijaama ehitamisest (suurim raudteepiirijaam Eestis) Ülemiste liiklussõlme ja Tartu ümbersõidu ehituseni. Suurprojektid tähendavad kümnete erinevate ettevõtet koostööd, mille koordineerimiseks vajadustest lähtuvalt oleme ülesehitanud enda kvaliteedijuhtimissüsteemi ja kasutusele võtnud kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi.

 • Teedeehitus

  Teedeehitus

  AS Taalri Varahaldus pikaajaline teedeehituse omanikjärelevalve ja projektide ekspertiiside kogemus koos meeskonnaga, milles leidub hulgaliselt endiseid teedeehitajaid, võimaldavad meil enda klientidele pakkuda piiratud ulatuses ka teedeehituse teenust – eelkõige mahasõitude, parklate ja juurdepääsuteede osas, kus mahud on väiksed ja suuremate ehitajate huvi oluliselt piiratum. Soovi korral oleme valmis objekti ehitamist teostama kliendi olemasoleva projekti alusel või alustama ka kliendi soovist, mille käigus selgitame välja piirangud ja võimalused, millest lähtuvalt saab koostada lähteülesande projekteerijale.

  Ulatusliku teeprojektide ekspertiiside teostamise tulemusena omame head ülevaadet nii projekteerijate hinnatasemest kui projekteerimise kvaliteedist. Ühtlasi oleme teinud koostööd mitmete projekteerimisfirmadega, et tagada tellijat ootustele vastav projekt. Ehitusobjekti eripäradest ja ajagraafikust lähtuvalt oleme valmis komplekteerima meeskonna, mis on suuteline teostama ka keerulisemad väikeprojektid. Ehitusteenuse hulka kuulub ka dokumentatsiooni haldamine ning kooskõlastamine erinevate ametkondadega.

  AS Taalri Varahaldus on teostanud väiksemaid teedeehituse projekte eelkõige (nii ehitamine, hooldamine kui remont) eratellijatele.

 • Erilahendused

  Erilahendused

  Ulatuslikud kogemused, mitmekülgne meeskond ja lai partnerite võrgustik võimaldavad meil pakkuda ka erilahendusi, mis arvestavad konkreetse projekt rahastamise, teostamise või tehniliste lahenduste eripäradega. Enamasti tähendab see erinevate teenuste ühendamist, erakordsetes tingimustes lahenduste leidmist või vastuoluliste olukordade lahendamist. Koostöös partnerite spetsialistidega oleme valmis teostama nii muinsuskaitselist kui arheoloogilist järelevalvet nagu ka maaparandustööde, kalapääsude, tammide ja paisude, tuletornide, tulepaakide ning väikesadamate teehitustööde järelevalvet.

  Ekspertiisidega seoses oleme eriteenusena pakkunud ka näiteks sõltumatutes akrediteeritud laborites teostatud materjalide katsetamist ning nõuetele vastavuse kontrolli, andnud hinnanguid ehitusmaksumusele ning koostöös projekteerijaga leidnud tellija huvidest lähtuvalt sobivamaid lahendusi. Teeprojektide ekspertiiside ja omanikujärelevalve käigus oleme teostanud ka nii liiklusele avamise eelseid kui järgseid liiklusohutusauditeid.

  Täiendavalt pakume tavateenusest oluliselt rohkem avalikkuse teavitamisele ja kommunikatsiooni juhtimisele suunatud inseneriteenuseid, millega on tagatud projekti tavapärasest ulatuslikum läbipaistvus kõrgendatud tähelepanu tingimustes. Julgeolekuga seotud objektide puhul on aga meie insenerid valmis läbima nii taustakontrolli kui taotlema täiendavaid lubasid, mis on turvalisusnõuete täitmiseks vajalikud.