Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla veemajandusprojekt

Järelevalve

2013. aastal teostatud Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla veemajandusprojekti, ehitusmaksumusega ligi 2 miljonit EUR.

Projekti raames rekonstrueeriti üle 4,7 km veetorustiku ja üle 4,5 km kanalisatsioonitorustiku, rekonstrueeriti 2 puurkaev-pumplat, rajati 2 reoveepuhastit ja rekonstrueeriti 2 veemahutit. Lisaks seadmestati Pärsti ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste kaugjälgimissüsteemi juhtimiskeskus ning Ramsi aleviku puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti, juhtimine integreeriti rajatud kaugjälgimissüsteemiga.

Share Tweet Pin it